Podmínky užívání

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky (dále jen "podmínky") upravují podmínky užívání Internetových stránek - investičního portálu provozovaných společností SIGNAL TRADE, s.r.o., veřejně dostupných na adrese domovské internetové stránky http://www.signaltrade.cz (dále jen "Stránky SIGNAL TRADE").

Prosíme všechny osoby, které navštívily Stránky SIGNAL TRADE (dále jen "uživatelé") poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámily, aby tak učinily.

Pořizovatelem a provozovatelem Stránek SIGNAL TRADE je SIGNAL TRADE, s.r.o. Stránky SIGNAL TRADE, jsou určeny pro osoby zajímající se o české a světové finanční trhy.

SIGNAL TRADE v této souvislosti upozorňuje, že obsah Stránek SIGNAL TRADE není určen k užívání a/nebo sdělování veřejnosti nebo rozšiřování jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek SIGNAL TRADE, nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu či pro potřeby společnosti zaměstnavatele, která uživateli umožňuje využít svého technického zařízení v souvislosti s plněním jeho pracovních povinností, je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo obsahového provedení a charakteru Stránek SIGNAL TRADE. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv SIGNAL TRADE a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a informace jsou zpřístupněny a šířeny prostřednictvím Stránek SIGNAL TRADE. Dále je zakázáno spojovat obsah Stránek SIGNAL TRADE s jinými autorskými díly a databázemi. Veškerá omezení se vztahují též na všechny databáze a všechna díla, která jsou na Stránkách SIGNAL TRADE přístupná. Poskytované informace, data a články mohou být uživatelem zobrazeny na monitoru počítače, zařízení typu PDA nebo mobilního telefonu, jednotlivé stránky mohou být vytištěny na papír, stránky mohou být uloženy elektronicky (což neplatí v případě serveru nebo jiného zařízení propojeného do počítačové sítě) a to pouze pro osobní užití. Uživatel není bez souhlasu SIGNAL TRADE oprávněn:

  • Údaje, data a články uvedené na našich stránkách archivovat, rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti, přičemž tento zákaz se vztahuje též na šíření názvů, včetně prezentování obsahu v rámci jiných databází a děl;
  • Využít obsahu Stránek SIGNAL TRADE k systematickému zpracování, vytváření databází a činnostem jiným než čtení a prohlížení pro osobní potřebu;
  • Vytvořit přímou linku (internetový odkaz) k obsahu na Stránkách SIGNAL TRADE.

V případě, že má uživatel zájem na jiném užití Stránek SIGNAL TRADE než pouhým prohlížením a čerpáním informací, nechť se rovněž obrátí na elektronický kontakt (e-mail) .
Uživatel bere na vědomí, že www.signaltrade.cz a SIGNAL TRADE nesmí být nijak používány bez písemného svolení SIGNAL TRADE, s.r.o.

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

SIGNAL TRADE neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek SIGNAL TRADE, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
SIGNAL TRADE neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky SIGNAL TRADE, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Obsah stránek SIGNAL TRADE

SIGNAL TRADE si vyhrazuje právo bez ohlášení měnit a rozšiřovat obsah daných sekcí. Veškerý obsah Stránek SIGNAL TRADE slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek SIGNAL TRADE byl získán ze zdrojů, které SIGNAL TRADE považuje za spolehlivé.

Obsah Stránek SIGNAL TRADE je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na stránkách SIGNAL TRADE musí být posuzovány ve vztahu k podmínkám, za nichž byly vypracovány a k okamžiku jejich prvního zveřejnění na stránkách SIGNAL TRADE.

SIGNAL TRADE prostřednictvím Stránek SIGNAL TRADE nečiní žádné investiční, právní, daňové či ekonomické doporučení.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Stránkách SIGNAL TRADE nemá povahu nabídky, investičního nebo jiného doporučení nebo jiného úkonu ze strany SIGNAL TRADE. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah Stránek SIGNAL TRADE povahu návrhu nebo výzvy k podání návrhu na koupi a/nebo prodej jakéhokoliv investičního instrumentu nebo výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jednání o jakékoliv transakci.

SIGNAL TRADE si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek SIGNAL TRADE.

Upozornění pro investory

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů.

S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena.
Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry investičních instrumentů zmíněných na Stránkách SIGNAL TRADE se mohou měnit, tzn. růst a klesat.

Investiční instrumenty denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry.

V případě jakéhokoliv srovnání na Stránkách SIGNAL TRADE, ať už nabízených investičních služeb, investičních nástrojů či osob, které investiční službu/y nabízejí, jsou jeho součástí skutečnosti, které byly v době jeho vypracování SIGNAL TRADE k dispozici a které mohou mít na výsledek takového srovnání podstatný vliv.

Je-li na Stránkách SIGNAL TRADE zmínka o České národní bance, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem, nelze z této zmínky vyvozovat, že tyto instituce (nebo kterákoliv z nich) zaručují výnosy z kterékoliv investiční služeb nebo návratnost investic či že tyto instituce takové investice doporučují.

SIGNAL TRADE doporučuje všem investorům, aby své investiční záměry a rozhodnutí před jejich realizací konzultovali se specializovanými poradci.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý uživatel užívá Stránky SIGNAL TRADE na vlastní riziko. SIGNAL TRADE neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek SIGNAL TRADE. SIGNAL TRADE neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek SIGNAL TRADE a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

SIGNAL TRADE nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek SIGNAL TRADE a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

V případě nefunkčnosti Stránek SIGNAL TRADE z technických důvodů se uživatel může pro získání informací obrátit na společnost SIGNAL TRADE standardními komunikačními prostředky.

SIGNAL TRADE neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách SIGNAL TRADE.

Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách SIGNAL TRADE.

V PŘÍPADĚ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, OPUSŤTE PROSÍM TYTO STRÁNKY A NADÁLE NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY SIGNAL TRADE.
 

Pondělí 24. června 2024 Praha 03:04,New York21:04