Etický kodex SIGNAL TRADE s.r.o.

Preambule

Vázaní zástupci a zaměstnanci společnosti SIGNAL TRADE s.r.o. se zavazují dodržovat následující etické a morální standardy, a to z důvodu přispění k celkové důvěře nejen v naši společnost, ale i v kapitálový trh obecně. Dobrovolně se tedy zavazujeme k zásadám, na kterých by mělo být stavěno naše partnerství s klienty.

Základní ustanovení

Společnost se zavazuje striktně dodržovat obecně závazné právní předpisy, všechna ustanovení tohoto Etického kodexu a pravidla profesionálního chování v souladu s etickými principy obecně uznávanými na finančním trhu.
Při výkonu investičních služeb se společnost zavazuje ctít normy jednání v souladu s dobrými mravy a se zásadami poctivého obchodního styku.

Působnost

Etický kodex je základním dokumentem, podle kterého se řídí chování vázaných zástupců a zaměstnanců společnosti zejména vůči:

 • spotřebitelům (klientům, zákazníkům) při poskytování služeb na kapitálovém trhu
 • ostatním subjektům působícím na kapitálovém trhu, vůči nimž je společnost ve zprostředkovatelském, poradenském nebo obdobném vztahu při výkonu své podnikatelské či jiné činnosti anebo zamýšlí takový vztah navázat
 • ostatním zprostředkovatelům a vázaným zástupcům působícím na finančním trhu,
 • společnostem, pro které společnost vykonává podnikatelskou či jinou činnost na dalším společnostem na kapitálovém trhu působícím
 • orgánům a zaměstnancům společnosti
 • státním orgánům, s nimiž při výkonu své podnikatelské činnosti investičního zprostředkovatele přichází do styku.

Základní etické principy chování subjektů zajišťujících naši obchodní činnost

SIGNAL TRADE s.r.o. při své činnosti zejména:

 • řídí se obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti
 • spolupracuje s orgány regulujícími a dozorujícími finanční trh
 • klientům poskytuje své služby kvalifikovaně, spravedlivě, čestně, poctivě, profesionálně a v souladu s jejich nejlepšími zájmy s ohledem na investiční profil a přání každého jednotlivého klienta
 • ve vztahu k ostatním subjektům kapitálového trhu dodržuje vždy zásady čestné a poctivé konkurence
 • při propagaci svých služeb používá jen pravdivé informace, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit
 • poskytuje klientům jasné, srozumitelné, pravdivé a včasné informace tak, aby byly snadno pochopitelné a jejich klíčové body zaujímaly význačné místo
 • klientům ponechá nezbytný čas, aby mohl předané informace v klidu vyhodnotit a svobodně se rozhodnout, nicméně v případě nutnosti upozorní na vhodnost rychlého jednání, a to s ohledem na specifika kapitálového trhu
 • při navazování kontaktů s klienty bez vyžádání dbá pečlivě na to, aby klienta neobtěžoval
 • se všemi klienty jedná stejně zdvořile a vstřícně, nikoho nezvýhodňuje a dodržuje princip rovného a spravedlivého zacházení
 • zachovává mlčenlivost o důvěrných skutečnostech, které se týkají klientů, o nichž se během své činnosti dozvěděl, a nepřipustí střet zájmů nebo zneužívání důvěrných a interních informací
 • celým svým vystupováním dbá na zachování své dobré pověsti a dobrého jména SIGNAL TRADE s.r.o.
 • dbá o své další vzdělávání v oblasti poskytování služeb na kapitálovém trhu
 • do svých interních předpisů stanovujících pravidla chování jsou zapracovány opatření směřující k vyloučení střetu zájmů a zneužívání důvěrných a interních informací

Kontrola dodržování etického kodexu a etických pravidel chování

Dodržování Etického kodexu sleduje společnost pravidelně s vynaložením odpovídajícího úsilí. Při podezření, že některý zaměstnanec či vázaný zástupce porušuje ustanovení Etického kodexu, vyvozuje společnost personální důsledky.

Závěrečná ustanovení

Tento Etický kodex nabývá účinnosti 1.9.2011. Pokud má kdokoli pochybnosti o jeho dodržování z naší strany, respektive ze strany subjektu, který zastupuje společnost, nechť neprodleně v zájmu ostatních klientů kontaktuje společnost SIGNAL TRADE s.r.o. a žádá spojení s vedením společnosti.

Pondělí 24. června 2024 Praha 01:31,New York19:31